Algemene Voorwaarden

1. Partijen, begripsbepalingen

De stichting “Stichting De Goede Winkel" (hierna: de Stichting) heeft als doel een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving, door tweedehandsgoederen via haar winkel(s) te koop aan te bieden of te schenken, waardoor het (her)gebruik van tweedehandsgoederen wordt gestimuleerd en deze goederen een nieuwe bestemming krijgen. Daarnaast heeft de Stichting zich als doel gesteld om met haar winkel(s) een omgeving te creëren waar zowel jongeren als ouderen, die een hogere drempel tot de arbeidsmarkt hebben, kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen.


“De Aanbieder” is degene die eigenaar van een goed is of anderszins gemachtigd is dat goed, voor rekening en risico van de eigenaar via de Stichting en op basis van de door de Stichting gestelde voorwaarden, te koop aan te bieden.

Een “Goed” is een door de Aanbieder aangeboden voorwerp geschikt voor verkoop en waarvoor de Aanbieder volmacht aan de Stichting heeft verstrekt ten einde te bemiddelen in de verkoop van dat artikel tegen een zo’n hoog mogelijke koopsom.

“De koper” is degene die artikelen voor eigen risico en verantwoording tegen betaling van een koopsom koopt bij de Stichting.

“het Goede Doel” is een door de Stichting jaarlijks te bepalen doel dat door middel van een financiële bijdrage of in natura door de Stichting wordt gesteund.

“Tegoed” is het geldbedrag uitgedrukt in euro’s dat de Aanbieder door middel van verkoop van een Goed op basis van deze voorwaarden heeft opgebouwd.

 

2. Algemene bepalingen


2.1 De Aanbieder geeft tegelijk met het aanbieden van een Goed een volmacht aan de Stichting om het goed te verkopen op basis van deze voorwaarden. De Aanbieder heeft bij verkoop van zijn Goed recht op maximaal de helft van de gerealiseerde koopsom.

2.2 De Aanbieder geeft tegelijk met het aanbieden van een Goed toestemming aan de Stichting om naar eigen inzicht al datgene te doen dat de verkoop van het Goed bevordert. Hieronder wordt mede verstaan dat de Aanbieder ermee instemt dat het Goed in één van de andere vestigingen van de Stichting die onder dezelfde handelsnaam en voorwaarden opereren, te koop wordt aangeboden.

2.3 Indien het Goed binnen 70 dagen niet wordt verkocht of opgehaald door de Aanbieder dan wordt geacht het de juridisch eigendom te zijn overgegaan door middel van een rechtsgeldige levering van dat Goed aan de Stichting, waarna het Goed door de Stichting tegen elke prijs verkocht mag worden, weggegeven of vernietigd. De Aanbieder verliest het recht op directe of indirecte (schade)vergoeding. De Aanbieder vrijwaart De Stichting tegen eventuele claims tot schadevergoeding van derden.

2.4 De Aanbieder is gerechtigd om binnen het aantal dagen genoemd onder 2.3 op elk moment het door hem ingebrachte Goed terug te nemen tegen betaling per Goed van €0,25 per m2 aan opslag- en presentatiekosten.
2.5 De Stichting behoudt zich het recht voor om een aangeboden Goed zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3. Verkoop
3.1 De basisverkoopprijs voor de verkoop van een Goed wordt in goed overleg door de Stichting en Aanbieder bepaald. De Stichting zal zich inspannen om de vraagprijs te realiseren, zonder daarbij een bepaald resultaat te garanderen.

3.2 De Stichting hanteert de in dit artikel opgenomen staffel op basis waarvan de prijs van een Goed wordt verlaagd na verloop van een bepaald aantal dagen:
- Indien het goed niet is verkocht na 40 dagen volgt een prijsverlaging van 25% ten opzichte van de oorspronkelijke vraagprijs;
- Indien het goed niet is verkocht na 60 dagen volgt wederom een prijsverlaging ter hoogte van 25% van de oorspronkelijke vraagprijs. Na 60 dagen is de koopsom derhalve 50% van de oorspronkelijke vraagprijs.

3.4 Een Goed wordt verkocht tegen een verkoopprijs “Af Winkel”. Tenzij door beide partijen schriftelijk en ondertekend anders is overeengekomen, zijn kosten voor verwijdering, aflevering, demontage, montage en installatiekosten altijd voor rekening van koper.

3.5 Aanbieder verklaart dat hij bevoegd c.q. gerechtigd is het Goed in te brengen en dat het Goed volledig vrij is van beslagen of andere beperkte rechten zoals bijvoorbeeld een pandrecht.

3.6 Aanbieder verklaart dat het Goed niet verkregen is uit diefstal of heling. De Aanbieder vrijwaart de Stichting voor elke aansprakelijkheid mocht blijken dat het Goed in strijd met de verklaring van de Aanbieder toch onrechtmatig is verkregen. In geval van diefstal of heling zal de Stichting altijd aangifte doen bij de politie.

4. Adverteren op Marktplaats.nl
4.1 De Aanbieder is gehouden aan de bepalingen van de gebruikersovereenkomst en het privacy beleid van Marktplaats.nl.

4.3 De Stichting zal zo spoedig mogelijk na de verkoop van een Goed de verkoopadvertentie op Marktplaats verwijderen. Tussen de datum van verkoop van een Goed en het verwijderen van de advertentie kan verschil zitten.

5. Website en direct afrekenen

5.1 "Showroom / Formule

Verkopers die hun goederen inbrengen zijn overwegend particulieren die hun tweedehands goederen proberen te verkopen via de winkelformule van Stichting De Goede Winkel. De Koop van een bepaald goed wordt altijd gesloten tussen Verkoper (inbrenger) en de uiteindelijke Koper (consument). Stichting De Goede Winkel faciliteert de verkoop en rekent financieel af met Koper en Verkoper via haar unieke rekenmodel, maar is verder geen partij bij de Verkoop. De winkelformule van Stichting De Goede Winkel is via haar website te raadplegen.

Stichting De Goede Winkel heeft de beschikking over een showroom te Utrecht aan de St.- Laurensdreef 33, 3565 AJ Utrecht, die te allen tijde door zowel Kopers als Verkopers tijdens Winkeltijden te bezoeken is en waar alle (via haar website www.stichtingdegoedewinkel.nl) aangeboden tweedehands goederen staan uitgestald.

Stichting De Goede Winkel draagt zorg voor en bepaalt met uitsluiting van alle anderen de presentatie van de te verkopen goederen in de winkel en plaatst foto’s hiervan op haar website.

Artikel 5.2 Website

Stichting De Goede Winkel biedt Kopers de mogelijkheid om via haar website goederen te reserveren en te betalen. Omdat het gaat om tweedehands goederen is Koper zich ervan bewust dat er geen garantie rust op de goederen en accepteert Koper de goederen dus altijd voetstoots zonder garantie (“as is”). Koper is zich ervan bewust dat goederen in werkelijkheid anders kunnen uitzien dan op foto en/of via internet. Voor zover Koper telefonisch informatie inwint omtrent een bepaald goed, kunnen aan de juist of onjuistheid van gegeven informatie geen rechten worden ontleend.

Stichting De Goede Winkel is geen eigenaar van goederen die via haar Website worden aangeboden.

Artikel  5.3 Geen “koop op afstand”

Goederen via de website gereserveerd en betaald, zijn dus altijd zelf eerst in de showroom te bekijken en af te halen. Indien Koper afziet van bezichtiging, geschiedt zulks voor eigen risico.

Koper wordt niet beschermd door de wet “Koop op afstand”. Reserveringen en betalingen via internet houden geen verband met “Koop op afstand”. Artikel 46a en 46d van afdeling 9A van boek 7 Burgerlijk Wetboek zijn nadrukkelijk niet van toepassing. Koper heeft geen recht op 14 dagen bedenk termijn.

De koop komt tot stand nadat een bepaald goed is gereserveerd en betaald. Is de koop eenmaal tot stand gekomen, kan Koper hier niet meer op terug komen en verliest hij zijn recht op teruggave van de koopsom.

Artikel  5.4 “Bezorgservice”

Stichting De Goede Winkel biedt bij wijze van service aan om tegen betaling gekochte goederen aan huis te laten bezorgen. Bezorging van een gekocht goed laat onverlet dat Koper eerst zelf het goed in de winkel heeft kunnen bekijken. Bezorgers leveren tot aan de voordeur (begane grond) en zijn niet verplicht om artikelen naar boven te tillen. 

6. Uitbetaling aan de Aanbieder
6.1 Uiterlijk 15 dagen na de verkoop van het Goed wordt het deel van de opbrengst voor de Aanbieder aan het Tegoed van de Aanbieder toegevoegd, waarna het Tegoed opeisbaar is. Deze periode van 15 dagen houdt verband met eventuele garanties en mogelijkheden tot omruil door de koper en administratieve verwerking.

6.2 Op het Tegoed kan door de rechthebbende aanspraak gemaakt worden nadat hij in de winkel, schriftelijk of per e-mail dat kenbaar heeft gemaakt. Het opgebouwde of een deel van het tegoed wordt overgemaakt op een bij de Stichting geregistreerd bankrekeningnummer of gironummer van de rechthebbende. Contante uitbetaling in de winkel kan alleen na overlegging van de innamebon en/of geldige legitimatie. Alles met in acht name van het onder 3. 
bepaalde.

6.3 Twee maal per maand voert de Stichting betalingen uit. Alle verzoeken tot uitbetaling van tegoeden of delen van tegoeden die vóór de 16e van enige maand zijn ontvangen zullen op de 30e van dezelfde maand worden overgemaakt. Alle verzoeken tot uitbetaling van tegoeden of delen van tegoeden die tussen de 15e en 31e van de maand zijn ontvangen zullen op de 15e van de daarop volgende maand worden overgemaakt.

6.4 Tegoeden die na een jaar, te rekenen vanaf het moment van opeisbaarheid, zoals gesteld in artikel 3, nog niet door de Aanbieder of andere rechthebbende zijn opgeëist, vervallen automatisch aan de Stichting.

7. Verzekering
De Stichting heeft een bedrijfsverzekering afgesloten met betrekking tot wettelijke aansprakelijkheid en brand om zoveel mogelijk risico’s (direct of indirect) met betrekking tot een Goed af te dekken. Ingeval van schade aan een Goed keert de verzekeraar nooit meer uit dan de dagwaarde. De Aanbieder kan er ook voor kiezen om binnen één week na het ontstaan van de schade, het beschadigde Goed tegen eigen kosten retour te nemen. De Aanbieder heeft een eigen verantwoordelijkheid om voor de schadegevallen die niet onder de bedrijfsverzekering vallen aanvullende verzekeringen af te sluiten. De Stichting is door de Aanbieder volledig gevrijwaard voor schade die niet onder de bedrijfsverzekering valt.

8. Een Goed uit de verkoop
De Stichting behoudt zich het recht voor om elk Goed op elk moment, om wat voor reden dan ook, uit de verkoop te nemen. In voorkomend geval ontvangt de Aanbieder hiervan een schriftelijke mededeling en wordt hem in beginsel een termijn gegund van 3 dagen om het Goed op te halen. Wordt niet binnen de in dit artikel genoemde termijn het Goed opgehaald, dan behoudt de Stichting zich het recht voor om het Goed op kosten van de Aanbieder te doen vernietigen. Van dit artikel kan slechts worden afgeweken, indien de Stichting daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

9. Garantie
Aanbieder heeft een meldingsplicht ingeval een Goed gebrekkig is. Onder gebrekkig wordt in ieder geval verstaan: niet compleet, niet schoon, beschadigd, niet werkend of zelfs gevaarlijk. De Aanbieder vrijwaart De
Stichting voor elke directe en/of indirecte gevolgschade die door foutieve mededeling van de Aanbieder is veroorzaakt.
Het is aan koper om elk artikel voor aankoop te controleren op heelheid, compleetheid en werking. Ter voorkoming van discussie dienen alle opmerkingen /bemerkingen voorafgaande aan de koop kenbaar te worden gemaakt bij de Stichting. Het is tevens aan koper om voor ingebruikneming elk artikel te laten controleren en in overeenstemming te brengen met de veiligheidsvoorschriften. Afgezien een eventueel lopende en nog geldige garantie van de fabrikant of de importeur, biedt de Stichting een garantie van twee weken na datum aankoop op alle elektrische artikelen die niet in de winkel getest kunnen worden op deugdelijkheid. Met name moet gedacht worden aan wasmachines en wasdrogers.

10. Abonnementen, vergunningen, ingebruikneming
De koper van een artikel dient zelf zorg te dragen voor administratieve zaken zoals bijvoorbeeld - abonnementen, technische keuringen en vergunningen. Alle kosten hiermee gemoeid zijn voor Koper.

11. Niet afgehaalde artikelen
Gekochte artikelen worden direct door de koper meegenomen of worden op kosten van koper tegen betaling door de Stichting of door (partners van) Stichting geleverd.
Indien de Stichting uitdrukkelijk het ophalen van één of meer artikelen op een datum later dan de verkoopdatum accepteert, leidt het niet ophalen van het Goed op de afgesproken datum tot het opnieuw te koop aanbieden van het Goed. Koper wordt derhalve automatisch verkoper c.q. Aanbieder. De algemene Voorwaarden van de Stichting zijn in dat geval onverminderd van toepassing. De geldende provisies, staangelden en eventueel extra te maken of gemaakte kosten komen voor de oorspronkelijke Koper, thans Aanbieder.

12. Geschillen
De verkoop van een gebrekkig Goed geschiedt te allen tijde voor rekening en risico van de Aanbieder. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid vanwege gebrekkige kwaliteit of het gebrekkig functioneren van een Goed met uitzondering van de in artikel 8 genoemde Goed. Ongeacht het bepaalde in artikel 8 is De Stichting niet aansprakelijk voor vervolgschades, dus schades die ontstaan als gevolg van het niet functioneren van artikelen. In geval van geschillen met de koper is alleen de Aanbieder van een Goed aansprakelijk.

Geschillen van welke aard dan ook die voortvloeien uit het te koop aanbieden van een Goed of de verkoop daarvan, of geschillen daarvan afgeleid, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het reglement van de Stichting Nederlandse Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het onmogelijk is gebleken het geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door Rechtbank Utrecht.

13. Klantgegevens en privacy
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hebben zowel de Aanbieder als de Koper het recht op inzage tot en wijziging van de hen betreffende gegevens in de bestanden van De Stichting.
Aanbieder en Koper geven de Stichting toestemming om persoonsgegevens te gebruiken om Aanbieder en Koper op de hoogte te houden van acties en wijzigingen in beleid, algemene voorwaarden, winkelopeningstijden of andere zaken betreffende De Stichting en naar eigen inzicht van De Stichting met de Aanbieder of koper gecommuniceerd moeten of kunnen worden.

De Stichting zal de gegevens van Aanbieder en koper niet doorverkopen aan andere partijen, tenzij de persoon wiens gegevens het betreft daar expliciet mee heeft ingestemd.

14. WIJZIGING VOORWAARDEN
De Stichting kan deze Voorwaarden op ieder moment wijzigen en/of aanvullen en de nieuwe versie tegenover de
Aanbieder of Koper van toepassing verklaren. De Stichting zal tegenover de Aanbieder of Koper een inwerkingtredingstermijn in acht nemen van ten minste één maand. De Aanbieder wordt per het einde van die inwerkingtredingstermijn aan de nieuwe versie gebonden, tenzij hij de relatie met de Stichting uiterlijk per die datum aan de Stichting heeft opgezegd.